Política de protecció de dades

Responsable del tractament

MARINEL-LO ABOGADOS, S.L.P. (en endavant, Marinel-lo Abogados),
C/ Pallars, 193-205, 6ª planta
E-08005 Barcelona.
Telèfon: +34 937 070 610
Contacte: info@marinel-lo.com
CIF B-67.166.090

Finalitat

Marinel-lo Advocats tracta la informació personal facilitada per les persones interessades única i exclusivament per a l’execució dels serveis legals que li són contractats i, si escau, per mantenir-lo informat dels esdeveniments, novetats, notícies i activitats relacionades amb l’activitat desenvolupada per Marinel-lo Advocats i/o el sector legal.

En cas que ens remeti el seu CV, aquest serà emmagatzemat per incloure’l en els processos de selecció iniciats per Marinel-lo Advocats.

Legitimació per al tractament de les vostres dades personals.

El tractament de les vostres dades personals té la base legal en l’execució dels contractes de serveis jurídics o comptables celebrats amb Marinel-lo Advocats. Les dades personals que ens proporcioneu amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis. L’enviament d’informació sobre esdeveniments, novetats, notícies o activitats relacionades amb l’activitat desenvolupada per Marinel-lo Advocats està basada en el consentiment que se us ha demanat. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que aquesta revocació condicioni l’execució dels contractes de serveis subscrits amb Marinel-lo Advocats.

L’emmagatzematge de les dades personals contingudes a CV està basat en el consentiment de l’interessat. Aquestes dades seran emmagatzemades durant el termini d’un any a partir de la darrera confirmació d’interès, sense perjudici que el titular pugui revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment. La retirada del consentiment per a l’emmagatzematge de les vostres dades comportarà que la vostra candidatura no pugui ser tinguda en compte en els processos de selecció duts a terme per Marinel-lo Advocats.

Destinataris de les dades personals facilitades.

Les dades personals que ens siguin facilitats pel seu titular en cap cas seran cedides a tercers, ni transferides a altres Estats sense mediar un consentiment previ i exprés del seu titular.

Sens perjudici de l’anterior, us informem que determinades dades que ens faciliteu podran ser comunicades, sempre en el marc de la normativa legal vigent o de la relació contractual haguda amb Marinel-lo Advocats, als destinataris següents:

Administracions públiques i/o Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, quan Marinel-lo Advocats sigui legalment requerit per fer-ho i altres professionals del sector legal, quan això sigui necessari per a l’execució dels serveis contractats.

Drets del titular de les dades personals.

Podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades personals, la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió de les vostres dades personals en qualsevol moment.

Així mateix, i en determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament seran tractats per Marinel-lo Advocats per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També en determinades circumstàncies, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals.

En qualsevol d’aquests supòsits, Marinel-lo Advocats deixarà de tractar les vostres dades personals, a excepció d’aquells casos en què el tractament sigui necessari per motius legítims imperiosos o per a la defensa de possibles reclamacions. En qualsevol d’aquests casos, Marinel-lo Advocats us informarà degudament del tractament que calgui i els motius que ho justifiquen.

La retirada del vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals no afectarà la licitud del tractament basat en el vostre consentiment previ a aquesta retirada.

Vostè podrà exercitar els drets esmentats: i) a la nostra seu principal mitjançant escrit dirigit a Marinel-lo Advocats (C/ Pallars 193-205, 6a planta, E-08005 Barcelona), adjuntant al mateix fotocòpia del D.N.I. o qualsevol altre document acreditatiu; o ii) per correu electrònic dirigit a la següent adreça: info@marinel-lo.com.

Podeu obtenir els models necessaris per a l’exercici dels vostres drets en el següent enllaç.

Així mateix, us informem del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en especial si considereu que no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid
Tel. 900 293 183